بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR
دسته بندی علوم پایه
بازدید ها 336
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.323 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 250
25,000 تومان
بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR

 

فهرست

عنوان................................................... صفحه 

الف- مقدمه.............................................. 1

ب-چکیده                                                  3

فصل اول:کلیات .......................................... 5                                                                                                                   

1- تاریخچه    .......................................... 6                                                                                                               

2- خصوصیات کلی مایکوپلاسما................................ 6

3- مقاومت مایکوپلاسماها.................................. 8

4- طبقه بندی مایکوپلاسماها............................... 9

5- طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس............................ 12

6- فیلوژنی............................................. . 14

7- ساختمان  ............................................ 15

1-7-ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس ......................... 15

2-7- ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم ..................... 17

8- بیولوژی مولکولی...................................... 19

9- توالی‌های تکراری...................................... 23

10- پروتئینهای سطحی..................................... 25

11- فاکتور حدت.......................................... 30

12- آنالیز پروتئین  .................................... 32

13- طبقه بندی سویه‌ها ................................... 34

14- مشخصات گونه مایکوئیدس............................... 35

15- کشت و رشد گونه مایکوئیدس ............................ 38

16- کشت و رشد گونه کاپری کولوم .......................... 41

1-16- محیط Thiacourt  .................................... 41

17- بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان...................... 44

1-17- علائم بالینی ...................................... 45                                      

2-17- علائم کالبدگشایی بیماری ............................ 47

3-17- پاتوژنز .......................................... 50

1-3-17- مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی................ 53

4-17- اختصاصیت میزبان................................... 57

5-17- انتقال بیماری  ................................... 58

6-17- سیر همه گیری ...................................... 59

 

فهرست

عنوان............................................... ...      صفحه

1-6-17- مخزن............................................ 59    

2-6-17- راه انتقال...................................... 59

7-17- پیشگیری و کنترل................................... 60

1-7-17- اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری...... 61

2-7-17- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری.................... 62

3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی.................. 63

18- بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان ...................... 63

1-18- علائم بالینی ...................................... 64

2-18- علائم کالبد گشایی.................................. 66

19- گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم................ 69

1-19- سندروم MASKePs.................................... 70

2-19- علائم بالینی....................................... 71

3-19- علائم کالبد گشایی.................................. 71

4-19- سندروم آگالاکتیه واگیر............................. 73  

20- گونه مایکوپلاسما کاپری .............................. 73 

1-20- بیماریزایی ....................................... 73

2-20- علائم کالبد گشایی.................................. 74

21- سیر همه‌گیری.......................................  75

1-21-مخزن............................................. ..  75

2-21-راه انتقال........................................   76

3-21-جمعیت میزبان......................................  77

22-پیشگیری وکنترل .....................................    77

1-22- اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری......   77

2-22- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری....................  78

3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی...................  78

23-واکسن..............................................  79

1-23-واکسن MmmLC ....................................    79

2-23-واکسن Mccp .......................................   79

3-23-واکسن Mcc  .......................................  79 79-اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس  ..................  .........    80

 

 

فهرست

 

عنوان............................................... ...      صفحه

 

25-تشخیص افتراقی....................................... 80 

1-25-شناسایی عامل بیماری زا ........................... ..      81

1-1-25-بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی  81

2-25- تشخیص آزمایشگاهی ................................  81

1-2-25- روش کشت و جداسازی.............................. 81

1-1-2-25- انتخاب نمونه ها ................................  82

2-1-2-25- آماده سازی نمونه ها ..........................    82

3-25- تستهای بیوشیمی................................... 83

4-25- روشهای سرولوژی................................... 85

1-4-25- عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی ....................      85

2-4-25- تست مهاری رشد  ...................................  87

3-4-25- تست ایمونو فلورسانس ..............................  88

4-4-25- تست رسوب ژلی...................................... 88

5-4-25- تست فیکساسیون کامپلمان ............................  89

6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتیناسیون ......................  89

7-4-25- تست آگلوتیناسیون لاتکس.......................... 90

8-4-25- تست الیزای رقابتی.............................. 91

9-4-25- سایر تستهای تشخیصی............................. 94

5-25 - مشکلات روشهای سنتی............................... 94

6-25- تشخیص با استفاده از PCR.......................... 95

فصل دوم: روش کار

26- روش کار ........................................... 101

1-26- جمع آوری نمونه ..................................... 101

1-1-26- مواد لازم.......................................... 101

2-1-26- بخش جمع آوری نمونه............................. 101

3-1-26- نمونه برداری .................................. 103

2-26- کشت و جداسازی نمونه ها............................ 104

1-2-26- مواد لازم ...................................... 104 

 

 

 

فهرست

عنوان............................................... ...      صفحه 

2-2-26- طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان         106

1-2-2-26- مواد لازم .................................... 106 

2-2-2-26- روش تهیه محیط کشت............................... 107

3-26- استخراج DNA مایکوپلاسما........................... 109

1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی............... 109

4-26- فرایند PCR ...................................... 110

1-4-26- مواد لازم ...................................... 110

2-4-26- آماده سازی مواد جهت واکنش PCR .................... 112

1-2-4-26- افزوده سازی DNA نمونه‌ها ..................... 112

2-2-4-26- افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده.............. 115

3-2-4-26- تهیه مخلوط اصلی اولیه......................... 115

3-4-26- پرایمرها....................................... 115

4-26- واکنش PCR....................................... 117

5-26- تهیه ژل الکتروفورز .............................. 118   

1-5-26- طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید ..................... 119

6-26- الکتروفورز ......................................... 121

7-26- رویت باندهای ایجاد شده .......................... 122

 

فصل سوم: نتایج

27- نتایج ............................................. .. 124

1-27- جداسازی.......................................... 124

1-1-27- بررسی عملکرد محیط کشت........................... 124

2-1-27- نتایج کشت نمونه های ارسالی ..................... 124

1-2-1-27- نتایج روز پنجم  .............................. 125

2-2-1-27- نتایج روزهفتم تا دهم.......................... 125

3-2-1-27- نتایج روزپانزدهم............................. 126

2-27- نتایج  PCR  ....................................... 126

1-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس .............. 126

2-2-27- تائید کلونی های جدا شده......................... 127

3-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس... 127

4-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه..... 128

5-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ       129

3-27- نتایج کالبد گشایی................................ 130

1-3-27- معیار انتخاب .................................. 130

 


فهرست

عنوان............................................... ...      صفحه 

فصل چهارم: بررسی نتایج

نمودارها................................................. 131

فصل پنجم: بحث

28- بحث .............................................. 139  

1-28- ضایعات کالبد گشایی.................................. 139

2-28- میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما ................ 141

3-28- روش کشت.......................................... 142

4-28- روش  PCR  ....................................... 147      

5-28- فراوانی گونه ها ................................. 152

29- خلاصه انگلیسی....................................... 159

30- منابع ............................................. .. 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان...............................................      صفحه 

 

تصویر شماره 1: کلونی تخم مرغی شکل مایکوپلاسما پس از سومین ساب کالچر    125

 

تصویر شماره 2:  آزمایش  PCR برای تشخیص جنس مایکوپلاسما در نمونه ریه 127

 

تصویر شماره 3: آزمایش PCR  برای تشخیص کلاستر مایکوئیدس در نمونه ریه            128   

 

تصویر شماره 4: آزمایش PCR برای تشخیص گونه آگالاکتیه درنمونه ریه                .............................................                       .............................................                       .............................................                       .............................................                       .............................................          129

تصویر شماره 5: آزمایش PCR برای تشخیص گونه مایکوئیدس مایکوئیدس کلونی بزرگ        130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان...............................................      صفحه 

جدول1:  طبقه بندی مایکوپلاسما..............................   11

جدول  2: معرفی اعضا کلاستر مایکوئیدس و خصوصیات بیماریزایی آنها      11

جدول 3: احتیاجات غذایی برای رشد مایکوپلاسماهای کلاستر مایکوئیدس    39

جدول 4 : مقادیر موردنیاز جهت تهیه مخلوط اصلی اولیه...... 112

جدول 5: مواد مورد نیاز واکنش تکثیر .................... 114

جدول6 : پرایمرهای استفاده شده در واکنش تکثیر ........... 116

جدول 7 : برنامه واکنش پرایمرها ........................  118

جدول8: : فرمول تهیه محیط  TBE(5X)....................... 120 

جدول9: میزان اتیدیوم بروماید مصرفی جهت ساختن مقادیر متفاوت ژل    120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان ...................................................          صفحه

نمودار شماره 1: درصد مایکوپلاسمای جدا شده به روش کشت در عفونت تنفسی

گله‌های مورد مطالعه...................................          132

 نمودارشماره 2: درصد حضور مایکوپلاسما درعفونت تنفسی گله‌های مورد

مطالعه به روشPCR .................................... 132

نمودار شماره3 : مقایسه روشهای کشت و PCR در تشخیص  مایکوپلاسما ی موجود در عفونت تنفسی گله‌های مورد مطالعه....................... 133

نمودار شماره4: مقایسه نتایج کشت وPCR  نمونه‌ها در گله‌های مورد مطالعه (n=100) 133 

نمودار شماره 5: مقایسه نتایج کشت و PCR مایکوپلاسما در گاو  (n=50)  134

نمودار شماره 6: مقایسه  نتایج کشت و PCR مایکوپلاسما در گله های  گوسفند (n=30)  134

نمودار شماره 7: مقایسه نتایج کشت و PCR در گله‌های بز (n=20)  135

نمودار شماره8: نمودار شماره 8:مقایسه نتایج تشکیل کدورت در محیط براث و PCR  مایکوپلاسما در گله‌های مورد مطالعه (n=100) .............  135

نمودار شماره 9: نمودار شماره9:مقایسه نتایج ایجاد کدورت در محیط براث و جداسازی مایکوپلاسما در گله‌های مورد مطالعه (n=100) ......  136

نمودار شماره 10: نمودار شماره10: مقایسه نتایج تشکیل کدورت در محیط براث و PCR   مایکوپلاسما
در گله‌های گاو(
n=50).................................. 136

نمودار شماره 11: نمودار شماره 11:مقایسه نتایج تشکیل کدورت در محیط براث و PCR  مایکوپلاسما
در گله‌های بز (
n=20).................................. 137

نمودار شماره12: مقایسه نتایج تشکیل کدورت در محیط براث و PCR مایکوپلاسما در گله‌های گوسفند (n=30) ............................... 137

 


مقدمه

عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است كه با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی كنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایكوپلاسما مایكوئیدس می‌باشد كه تایپ كلونی كوچك آن[1] بطور اختصاصی به گله‌های گاو، خسارات فراوانی ناشی از همه‌گیری گسترده و مرگ و میر فراوان تحمیل كرده است.

تایپ كلونی بزرگ این گونه[2] همراه با دو گونه دیگر بنامهای مایكوپلاسما كاپری كولوم كاپری كولوم[3] و مایكوپلاسما مایكوئیدس كاپری[4] فرم غیركلاسیك پلوروپنومونی واگیر را در گله‌های گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. این بیماری در فرم كلاسیك، که عامل آن مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری پنومونی[5] شناخته می‌شود، خسارات اقتصادی سهمگینی در گله‌های بز و گوسفند موجب گردیده است.

از آنجائیكه منطقه خاورمیانه جزو مناطق مشكوك به آلودگی پلوروپنومونی واگیر محسوب می‌شود، حفظ وضعیت عاری بودن از عفونت در این منطقه، مشكل یا تقریبا غیرممكن بوده و نیازمند بازنگری درراهبردهای بكار رفته به منظور تشخیص و كنترل این عفونت‌هاست. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیك تشخیصی و پاتولوژیكی‌، مسیر بیماریزایی ناشناخته و تنوع فنوتیپی بسیار پیچیده ارگانیسم در مواجهه با دستگاه ایمنی میزبان، بر مشكل شناسایی آن افزوده است. علاوه بر  این ، ابقا طولانی مدت باکتری در محل عفونت و وجود ناقلین بدون علامت‌، برنامه كنترل بیماری را با چالش روبرو كرده است.

از این رو، شناسایی و بكارگیری روشهای تشخیصی و تفریقی گونه‌های كلاستر مایكوپلاسما مایكوئیدس كه هركدام استراتژی جداگانه ای در برخورد با عفونت گله‌ها دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 از آنجایی كه مایكوپلاسماهای پاتوژن در محیط كشت به سختی رشد می‌كنند، استفاده  متداول از روش كشت و جداسازی، شناسایی عفونت گله‌ها را با مشكل روبرو كرده است.

از طرف دیگر، عمدتا به دلیل تشابه آنتی ژنتیكی بین گونه‌های كلاستر مایكوئیدس و سایر گونه‌های مایكوپلاسما، روشهای سرولوژی از دقت و ویژگی كافی در تمایز گونه‌ها برخوردار نیستند. لذا به رهیافت روش‌های مولكولی مانندPCR بعنوان روشی سریع،  دقیق و با حساسیت و ویژگی مطلوب در كنترل عفونت گله‌ها، توجه ویژه‌ای می‌شود.

    هدف از این مطالعه، بررسی عفونت‌های تنفسی ناشی از كلاستر مایكوئیدس در  گله‌های نشخواركنندگان از طریق كشت و PCR می‌باشد.


چكیده :

          كلاستر مایكوپلاسما مایكوئیدس در برگیرنده مهمترین پاتوژنهای تنفسی نشخواركنندگان است كه سالیانه، خسارات اقتصادی سنگینی بر صنعت دامپروری كشورهای جهان وارد می‌كند. اخیرا شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخواركنندگان در منطقه خاورمیانه گزارش شده است. در این شرایط تعیین وضعیت گله‌های كشور از نظر آلودگی به گونه‌های پاتوژن این كلاستر، از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران بدست نیامده است. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیك در نمونه‌های بالینی و دشواریهای فراوان جداسازی میكروارگانیسم، به ضرورت شناسایی و بكارگیری روشهای تشخیصی جایگزین افزوده است.

          علاوه بر این، دستیابی به روشی كاربردی و سریع، در تشخیص عفونتهای تنفسی گله‌ها و تخمینی از وضعیت عفونت در ایران، مدنظر این تحقیق بوده است.

در این مطالعه‌، 100 نمونه ریه با ضایعات مشكوك به عفونتهای تنفسی مایكوپلاسمایی از 100  گله مشكوك (50 گله گاو،30 گله گوسفند،20 گله بز) در اطراف كرمانشاه ، در سالهای 1386-1384 جمع آوری شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل کبدی شدن ریه‌ها با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط با یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد،از 23 گله مشکوک،تک کلونی تخم‌مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(11 گله گاو،8 گله گوسفند،4 گله بز).

اما در واكنش, PCR63  گله عفونت مایكوپلاسمای تنفسی نشان دادند (37 گله گاو، 17 گله گوسفند، 9 گله بز).

این امر، مبین این نكته است كه علیرغم اینكه جداشدن عامل مایكوپلاسمایی از نمونه‌ها در محیط كشت، اساس تعیین وضعیت عفونت‌های مایكوپلاسمایی قلمداد می‌شود، اما  سخت‌رشد بودن گونه‌های مورد مطالعه در محیط كشت و عدم دستیابی سریع به نتیجه، كارآیی این روش تشخیصی را در پایش متداول عفونت گله‌ها زیر سوال برده است.

    علاوه بر این، بكاربردن آنتی بیوتیكهای متنوع در دوره درمان و از بین رفتن میكروارگانیسم در خلال جمع آوری نمونه، ‌نتایج رشد در محیط كشت مایكوپلاسما را دستخوش تغییر داده است.

از این رو،‌ استفاده از روشهای مولكولی PCR بعنوان یك روش كاربردی،  حساس و سریع توصیه می‌شود. پس از استخراج ‌DNA نمونه‌ها به روش فنل کلروفورم و جدا كردن نمونه‌های آلوده به مایكوپلاسما از طریق PCR ، با استفاده از پرایمر اختصاصی كلاستر مایكوئیدس نمونه‌های مایكوپلاسمایی تحت واكنش PCR قرار گرفتند.

باند bp 548، تنها در نمونه كنترل ( سویه F38) دیده شد. به منظور كنترل روند واكنش، نمونه‌ها با پرایمر اختصاصی مایكوئیدس كلونی بزرگ و پرایمر اختصاصی آگالاكتیه، به طور جداگانه PCR شدند كه نتیجه این آزمایش، یافته‌های آزمایش قبلی را تائید می‌كرد.

 اگر چه این تحقیق نشان داد كه عامل عفونتهای تنفسی مشكوك در نمونه‌های مورد مطالعه نمی‌تواند از گونه‌های كلاستر مایكوئیدس باشد، منتهی تخمین میزان عفونت در گله‌های مورد مطالعه، احتیاج به تحقیقات وسیعتر با جمع‌آوری تعداد نمونه‌های بیشتر در مطالعات بعدی دارد.


 [1]- Mycoplsma mycoides mycoides biotype Small Colony (MmmSC)

[2]- Mycoplasma mycoides mycoides biotype Large Colony (MmmLC)

[3]- Mycoplasma capricolum capricolum (Mcc)

[4]- Mycoplasma mycoides capri (Mmc)

5- Mycoplasma capricolum capripneumonia (Mccp)  

 

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
پاورپوینت انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

گزارش کار آموزشی بررسی سم شناسی آفت كشها
گزارش کار آموزشی بررسی سم شناسی آفت كشها

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر
آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت بید
آفات و بیماری های مهم درخت بید

مقاله بررسی علم احتمال
مقاله بررسی علم احتمال

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)
مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)

مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)
مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

کار آموزشی در محل احداث پارک ناز
کار آموزشی در محل احداث پارک ناز

گقیقات اصلاح و تهیه نهال بذرزارش آموزش کار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج
گقیقات اصلاح و تهیه نهال بذرزارش آموزش کار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج

گزارش كار عملی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها
گزارش كار عملی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS
گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

گزارش آموزش کار كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران
گزارش آموزش کار كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران

گزارش كار آموزشی واحد تولیدی،پرورش و تكثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد)
گزارش كار آموزشی واحد تولیدی،پرورش و تكثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد)

گزارش کار اموزشی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز
گزارش کار اموزشی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز

کار آموزشی ماشین های كشاورزی
کار آموزشی ماشین های كشاورزی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا