وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)
دسته بندی تاریخ و ادبیات
بازدید ها 200
فرمت فایل doc
حجم فایل 387 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 300
20,000 تومان
وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)


پیش گفتار

   در میان ابزارهای ارتباطی بشر، زبان به عنوان مؤثرترین و آسانترین ابزار و در عین حال پیچیده‌ترین پدیدهٴ ارتباطی در قالب قواعد و اصولی خاص به منظور بیان اندیشه‌ها به تلفظ در می‌آید. واژه‌های[1] مختلف با استفاده از قواعد زبانی به یكدیگر می پیوندند و مفاهیم و اندیشه‌ها را منتقل می‌كنند.

حال اگر برخی از واژه‌های لازم برای بیان مفاهیم در زبانی موجود نباشند، نمی توان فقط به وام‌گیری[2] آنها از زبانهای بیگانه متوسل شد؛ این شیوه زمانی مناسب است كه چاره ای جز آن نباشد. در بسیاری از موارد با استفاده از عناصر موجود در زبان، حتی گاهی با احیاء عناصر متروك و مرده می‌توان نیاز زبانی را برای انتقال مفاهیم برآورده ساخت و این مهم جز با كسب آگاهی از عناصر موجود در زبان امكان‌پذیر نمی‌باشد. علمی كه بیش از همه در این زمینه به كار می‌آید، ساختواژه[3] است. در چارچوب این علم، طی فرایند وندافزایی[4]، عناصر زبانی از جمله ستاکهای فعلی با عناصر دیگری كه آنها را وند[5] می‌نامیم، تركیب می‌شوند و واژه‌ای را می‌سازند و یا می‌پردازند.

 

 

1ـ2ـ تعریف موضوع

  زبان ابزار بیان و انتقال مفاهیم و اندیشه های افراد بشر است. هر چقدر این ابزار، غنی تر و منظم‌تر باشد، مفاهیم و اندیشه ها صحیحتر و آسانتر منتقل می‌شوند. زبان، این پدیدهٴ اجتماعی ِ بدیهی و در عین حال پیچیده، همراه با دیگر تحولات جامعه دچار تغییر می‌شود. در دنیای امروز با گسترش تكنولوژی و پیشرفت و تحول علوم مختلف، برای بیان و توصیف مفاهیم نیاز به ساختن و پرداختن واژه ها بیش از پیش احساس می‌شود. در چنین موقعیتی بهتر می‌نماید كه هر زبانی به جای وام گیری و جایگزینی واژه های بیگانه و تأثیر پذیری از زبانهای دیگر و در نتیجة آن فراموشی واژه های بومی، استعدادهای درونی خود را بروز دهد و با به كارگیری علم ساختواژه ،از طبیعی ترین فرایندهای ساخت و پرداخت واژه ها در زبان خود، یعنی اشتقاق[6] (وندافزایی اشتقاقی )و تصریف[7](وندافزایی تصریفی) سود بجوید. مادهٴ اصلی اشتقاق و تصریف در اكثر زبانها ستاكهای[8] فعلی اند كه با افزودن وندهای مختلف به آنها
می توان مقولات و مفاهیم جدیدی ساخت. هر چقدر از تعداد ستاكهای فعلی و وندهای كمتری استفاده شود، از دو فرایند اشتقاق و تصریف سود كمتری می‌توان برد. خوشبختانه در زبان فارسی از لحاظ تعداد افعال و وندها مشكلی نداریم اما از فرایند اشتقاق به خوبی استفاده نكرده ایم و فرایند تصریف نیز به خوبی معرفی نشده است. با این حال برای حفظ و غنای زبان فارسی می‌توان ساختار آن را در قالب قواعد و اصولی منظم تدوین نمود تا از آفتهای مختلف دور نگه داشته شود.

  این پژوهش سعی دارد در چارچوب " نظریة حاكمیت و مرجع گزینی "[9] و به طور اخص طبق نظریة  "نحوایكس تیره"[10] ،وندهای اشتقاقی[11] و تصریفی[12] و چگونگی افزودن آنها به ستاكهای سادة فعلی در زبان فارسی    نوشتاری و گفتاری  معیار را بررسی نماید. 

 

1ـ3ـ ضرورت و سابقهٴ پژوهش

هر زبانی برای بیان و توصیف مفاهیم، نیازمند واژه سازی[13] و واژه پردازی[14] است. این مهم جز با شناخت صحیح و عمیق فرایندهای اشتقاق و تصریف كه از طریق وندافزایی صورت می گیرند، میسر نمی‌گردد. اگرچه تا كنون به این فرایند بسیار پرداخته اند، هنوز به طور اخص به تحلیل انواع وند افزایی در خصوص ستاكهای سادهٴ فعلی در گونه‌های گفتاری و نوشتاری زبان فارسی معیار، ویژگیها، محدودیتها و تغییرات حاصل از این فرایند پرداخته نشده است. بررسی ستاكهای فعلی و وندهای مختلفی كه در وندافزایی به كار می‌روند، ما را در رسیدن به الگوهای مناسب واژه‌سازی، واژه پردازی و واژه گزینی یاری می‌كند و بر استقلال و غنای زبان فارسی می‌افزاید.

از جمله كسانی كه به فرایند وندافزایی تحت عناوین اشتقاق، واژه سازی و تصریف پرداخته‌اند می‌توان به افراد زیر اشاره كرد: لیبر[15](1980)، ویلیامز[16] (1981)، سلكرك[17]، بائر[18](1983)،اسپنسر[19](1991)، صادقی (72-1370)، كلباسی (1370)، كشانی (1371)، سامعی (1375)، اسحاقی(1375) و طباطبایی(1376).

 

1ـ4ـ هدفهای پژوهش

در این پژوهش با بررسی وندها و ستاكهای سادهٴ فعلی كه در واژه سازی و واژه پردازی در دو گونه‌ٴ نوشتاری و گفتاری زبان فارسی معیار به كار می‌روند، اهداف زیر دنبال می‌شود:

1- معرفی وندها و  ستاكهای سادهٴ فعلی كه طی وندافزایی  در زبان فارسی معیار از آنها استفاده می‌شود.

2- بررسی ویژگیهای انواع مختلف وند افزایی

3- تغییرات حاصل از انواع وند افزایی

4- تعیین محدودیتهای انواع وند افزایی

5- بررسی تفاوتهای دو گونهٴ زبان فارسی معیار در نتیجهٴ وندافزایی

 

1ـ5ـ پرسشهای اصلی پژوهش

 این تحقیق با هدف رسیدن به پاسخهایی برای پرسشهای زیر دنبال می‌شود:

1-       زبان فارسی معیار از چه وندها و  ستاكهای سادهٴ فعلی در وندافزایی استفاده می‌كند؟

2-       ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟

3-       تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟

4-       وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟

5-       چه تفاوتهایی در نتیجهٴ وندافزایی درگونه های زبان فارسی معیار دیده می‌شود؟[1] - Word

[2] - Borrowing

[3] - Morphology

[4] - Affixation

[5] - Affix

[6] - Derivation

[7] -  Inflection

[8] - Stem

[9] - Government and Binding theory

[10] - X- bar theory

[11] - Derivational affixes

[12] - Inflectional affixes

[13] - Word formation

[14] - Word processing

[15] - Lieber

[16] - Williams

[17] - Selkirk

[18] - Bauer

[19] -Spencer


 

فهرست جدولها

عنوان                                   صفحه

4-1: صرف فعل کمکی "بود" در وجه اخباری و التزامی 137

4-2: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی نوشتاری معیار 144

4-3: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی گفتاری معیار  145

4-4: وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند.................................. 148

4-5: تلفیق انواع وند افزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار.............................. 149

4-6: نشانداری معنایی در وندافزایی تصریفی. 155

4-7: بسامد پیشوندهای فعلی................ 189

4-8: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک حال..... 199

4-9: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته... 200

4-10: تعداد وندهای اشتقاقی ستاکهای سادة فعلی 201

4-11: تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی فعلی... 201

4-12: تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار.............................. 202

5-1: درصد کاربرد وندافزایی اشتقاقی و تصریفی در گونه های زبان فارسی معیار.............................. 234


فهرست نمودارها

عنوان                                   صفحه

1-1: طرح کلی نظریة حاکمیت و مرجع گزینی.... 9

1-2: الگوی سازه ای گروهها................. 11

1-3: جملة دارای فعل کمکی.................. 14

1-4: جملة بدون فعل کمکی................... 14

1-5:  جایگاه عناصر تصریفی فعل............. 16

1-6: جایگاه متمم ساز (1).................. 17

1-7: جایگاه متمم ساز (2).................. 18

1-8: نمودار جملة سادة انگلیسی طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 19

2-1: سطوح زبانی........................... 25

2-2: تراوش ویژگی وند در زبان انگلیسی...... 30

3-1: انواع واژه در زبان فارسی............. 53

3-2: انواع تکواژ در زبان فارسی............ 56

3-3: انواع فعل در زبان فارسی.............. 64

3-4: ریشة فعلی و عنصر تصریفی زمان......... 67

4-1: وندافزایی در زبان فارسی معیار....... 127

4-2: تراوش در زبان انگلیسی............... 161

4-3: تراوش در زبان فارسی................. 162

4-4: ساخت موضوعی واژه.................... 164

4-5: گروه فعلی........................... 165

 

هشت

 

4-6: ساختار درونی جملة سادة متعدی در زبان انگلیسی طبق آراء پولاک......................................... 167

فهرست نمودارها

عنوان                                   صفحه

4-7: اتصال پسوندهای زمان و مطابقت........ 169

4-8: اتصال وندهای مطابقت، زمان و منفی ساز 170

4-9: تراوش ویژگی پسوند اشتقاقی........... 220

4-10:تراوش ویژگی پیشوند اشتقاقی.......... 220

4-11:تراوش ویژگی وند در پسوند افزایی چندگانة اشتقاقی    221

4-12: تراوش ویژگی وند در واژة حامل پیشوند و پسوند اشتقاقی    221

4-13: جایگاه وند و خواهر آن ............. 222

 نه

 


هشت

 


فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-         پیش گفتار............................. 2

1-2-         تعریف موضوع......................... 3-2

1-3-         ضرورت و سابقة پژوهش................. 4-3

1-4-         هدفهای پژوهش.......................... 4

1-5-         پرسشهای اصلی پژوهش.................... 4

1-6-         فرضیه ها............................ 5-4

1-7-         روش انجام پژوهش....................... 5

1-8-         چارچوب نظری........................... 5

1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی.... 9-6

     1-8-1-1- نظریة ایکس تیره......... 10

        1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره 10

        1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره 12-10

1-8-2- گروه تصریفی................. 19-10

1-9-         تعریف اصطلاحات........................ 19

1-9-1- وند............................ 20

1-9-2- وند افزایی..................... 20

1-9-3- ستاک فعلی...................... 20

1-9-4- زبان فارسی معیار............... 20

 

ده

 

       1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 20

       1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار 21

1-10-    ساختار پژوهش...................... 22-21

 

فصل دوم: پیشینة پژوهش

2-1- پیش گفتار............................ 24

2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب....... 25-24

    2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی.. 26-25

    2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی....... 27-26

        2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی   28-27

2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه    28

    2-3-1- چامسکی (1970)................ 29-28

    2-3-2-هله (1973).................... 30-29

    2-3-3-لیبر (1980)................... 31-30

    2-3-4-ویلیامز (1981)................... 31

    2-3-5-کیپارسکی (1982).................. 31

    2-3-6-سلکرک (1982).................. 34-32

    2-3-7-بائر (1983)................... 35-34

    2-3-8-متیوس (1991).................. 36-35

    2-3-9-کریستال (1992)................... 36

    2-3-10-کاتامبا (1993)............... 37-36

    2-3-11-کریستال (1997).................. 37

 

یازده

 

2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه.. 37

     2-4-1- پژوهشهای سنتی................. 37

         2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم). 38-37

         2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم). 38

         2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم)  38

         2-4-1-4-  پنج استاد (1363)........ 38

         2-4-1-5- خانلری (1363)............ 39

         2-4-1-6- انوری و گیوی (1363)...... 39

         2-4-1-7- خلیلی (1371)............. 39

         2-4-1-8- نوبهار (1372)......... 40-39

         2-4-1-9- میرزایی (1372)........... 40

         2-4-1-10- مقربی (1372)............ 40

         2-4-1-11- شریعت (1375)......... 41-40

     2-4-2- پژوهشهای نوین................. 41

         2-4-2-1- پیرشفیعی (1361).......... 41

         2-4-2-2- فری (1370)............... 42

         2-4-2-3- صادقی (72-1370).......... 42

         2-4-2-4- کشانی (1371).......... 43-42

         2-4-2-5- سامعی (1375).......... 44-43

         2-4-2-6- اسحاقی (1375)............ 44

         2-4-2-7- طباطبایی (1376)....... 45-44

         2-4-2-8- هاجری (1377)............. 45

 

دوازده

 

         2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378)...... 45

         2-4-2-10- کمالی نفر (1378)..... 46-45

         2-4-2-11- قطره (1379)............. 46

         2-4-2-12- کلباسی (1380)........ 47-46

         2-4-2-13- شریف (1381)............. 47

         2-4-2-14- طباطبایی (1382)......... 47

2-5- معایب دستورهای سنتی.................. 48

2-6- اشتقاق در زبان عربی.................. 48

2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی 50-48

 

فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات

3-1- پیش گفتار............................ 52

3-2- واژه................................. 52..

           3-2-1-واژه از نظر آوایی........ 53

           3-2-2-واژه از نظر ساختواژی..... 53

           3-2-3- واژه از نظر معنایی...... 53

3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی......... 53

           3-3-1- واژة بسیط............... 53

           3-3-2-واژة غیربسیط............. 54

               3-3-2-1-واژة مرکب.......... 54

               3-3-2-2- واژة مشتق......... 54

               3-3-2-3- واژة مشتق - مرکب  / مرکب – مشتق  54

 

سیزده

 

3-4- تکواژ ............................... 55

3-5- گونة تکواژ........................... 55

3-6- تکواژ گونه .......................... 55

3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی............ 56

           3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع 56

               3-7-1-1-تکواژ آزاد......... 57

               3-7-1-2- تکواژ وابسته...... 57

           3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی    57

               3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی)  57

               3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی) 57

               3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی 58

               3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری 58

           3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش    58

               3-7-3-1- وندهای تصریفی.. 59-58

               3-7-3-2-وندهای اشتقاقی..... 59

               3-7-3-3- واژه بستها..... 60-59

                    3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی    61-60

           3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه 61

               3-7-4-1- پیشوند............ 61

               3-7-4-2-پسوند.............. 61

               3-7-4-3-میانوند......... 62-61

               3-7-4-4-پیراوند............ 62

 

چهارده

 

           3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی    62

               3-7-5-1- وندهای مرده....... 62

               3-7-5-2- وندهای سترون...... 62

               3-7-5-3-وندهای زایا........ 62

3-8- وندافزایی............................ 63

    3-8-1- وندافزایی تصریفی............... 63

    3-8-2- وندافزایی اشتقاقی.............. 64

3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 64

     3-9-1- افعال بسیط.................... 65

     3-9-2- افعال غیربسیط................. 65

         3-9-2-1- افعال مرکب.............. 65

          3-9-3-2- افعال پیشوندی.......... 65

3-10- وند به چه افزوده می شود............. 65

     3-10-1- ریشه......................... 65

     3-10-2- ستاک......................... 66

     3-10-3- پایه......................... 66

3-11- تفاوت ریشه و پایه................... 66

3-12- مبنای اشتقاق و تصریف............. 67-66

3-13- ریشة فعل............................ 67

3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده....... 68

   - فهرست افعال ساده

 

 پانزده

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- پیش گفتار........................... 125

4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار... 126-125

    4-2-1- وندافزایی آشکار............... 128

        4-2-1-1- پیشوندافزایی............ 128

        4-2-1-2- پسوند افزایی............ 128

    4-2-2-وندافزایی غیر آشکار........ 129-128

4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار  129

      بخش اول: وندافزایی تصریفی

4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار 131

    4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی. 132-131

    4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی......... 132

       4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی...... 132

       4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی....... 133

4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند.................................. 133

     4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند............................... 133

         4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز 134

         4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 135

         4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 136

             4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه  137

 

شانزده

 

         4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز   138-137

      4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند............................... 138

         4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز 139

         4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز 142-140

         4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز 143-142

         4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت 145-143

4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند..................................... 146-145

    4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز 146

    4-6-2-/-tar/  پسوند تصریفی صفت تفضیلی.. 146

    4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد ....... 146

4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی.... 148-146

4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی 148

4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی   149-148

4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی    149

     4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی 150

          4-10-1-1-تکواژ گونگی........... 150

          4-10-1-2-توزیع تکمیلی.......... 150

          4-10-1-3-همگونی................ 151

          4-10-1-4-درج همخوان............ 151

          4-10-1-5- حذف.................. 152

 

هفده

 

               4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت  152 

               4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی 152 

               4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی 152  

               4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك 153 

           4-10-1-6- تغییر همخوان........ 153..

                4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت 153

                4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک   153

          4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک 153

      4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی   154

         4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر   154

         4-10-2-2-نشانداری معنایی..... 155-154

     4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی  155

          4-10-3-1- زایایی............... 155

          4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی...... 156

          4-10-3-3-قاعده مندی............ 157

          4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی... 157

          4-10-3-5-وند آرایی.......... 158-157

          4-10-3-6- وندافزایی چندگانه.... 158

          4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها 159-158

          4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی    159

       4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی   160

          4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن ..................................... 162-160

 

هجده

 

          4-10-4-2-ساخت موضوعی........ 165-162

          4-10-4-3- هستة گروه فعلی.... 166-165

          4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL.. 168-166

               4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت 168

               4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز 170-169

          4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز......................................... 170

          4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی.... 171

4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی........ 171

    4-11-1- محدودیتهای آوایی............. 171

    4-11-2- محدودیتهای معنایی............ 172

    4-11-3- محدودیتهای ساختواژی.......... 172

         4-11-3-1- ممانعت................ 172

         4-11-3-2- نوع ستاک فعلی...... 173-172

    4-11-4- محدودیتهای نحوی.............. 173

   بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی

4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار 175

4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی........ 175

    4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم....... 176..

        4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم.. 176

        4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم. 176

    4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی....... 176

    4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی  177 

 

نوزده

 

        4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم.. 177

        4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم.. 178

        4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی   178 

        4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی    178

    4-13-4-تبدیل صفت به اسم.......... 179-178

4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 180-179

4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند............................... 180..

    4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 181-180

    4-15-2- پیشوندهای فعلی........... 183-181

                - تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی  183

                  تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی 183

       4-15-2-1- باز - /bâz-/.............. 184

       4-15-2-2- سر - /sar-/............... 184

       4-15-2-3- پیش - /piš-/.............. 184..

       4-15-2-4- بر - /bar-/............... 185

       4-15-2-5- در - /dar-/............... 185

       4-15-2-6- وا- /vâ-/................. 185

       4-15-2-7- پس - /pas-/............... 185

       4-15-2-8- فرا- /farâ-/............... 186

       4-15-2-9- فرو- /foru-/.............. 186

       4-15-2-10- ور - /var-/.............. 186

 

بیست

 

4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی..................................... 188-186

4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی......... 188

4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند.................................. 189

     4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال... 189

         4-18-1-1- -َنده /-ande/........ 190-189

             4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/    191-190

        4-18-1-2- -ِش /-eš/................. 191

        4-18-1-3- تکواژ صفر //............ 191

        4-18-1-4- -ه، ـه /-e/........... 192-191

        4-18-1-5- -ان /-ân/..................................... 192

        4-18-1-6- -ا /-â/ ........................................ 192

        4-18-1-7- -َک /-ak/ ................. 192

        4-18-1-8- مان /-mân/ .............. 192

        4-18-1-9- -َند /-and/ ............... 193

        4-18-1-10- ناک /-nâk/ .............. 193

        4-18-1-11- گار/-gâr/  .............. 193

        4-18-1-12- - و /-u/................ 193

        4-18-1-13- - انه /-âne/............................. 193

        4-18-1-14-  اک  /-âk/............... 193

        4-18-1-15- - ون /-un/ .............. 194

        4-18-1-16- - ال /-âl/ .............. 194

 

بیست و یک

 

        4-18-1-17- گاه  /-gâh/............. 194

        4-18-1-18-چه /-če/................. 194

        4-18-1-19—ار /-âr/ ................. 194

   4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته... 194

       4-18-2-1- -َن /-an/.............. 195-194

       4-18-2-2- -ه، ـه /-e/............... 195

           4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/..................................... 196-195

       4-18-2-3-تکواژ صفر //-............. 196

       4-18-2-4- -ار /-âr/ ................. 196

       4-18-2-5-گار  /-gâr/................. 196

       4-18-2-6-مان /-mân/................ 197

4-19- ستاکهای حال بدون مشتق.............. 197

4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/   198-197

4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال.. 199-198

4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته. 200-199

4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای  سادة فعلی
می پیوندند............................... 200

4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند..................... 201

4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی 202

4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی   202

 

بیست و دو

 

    4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی 203

 

            4-26-1-1-درج واکه............ 204

        4-26-1-2-حذف واکه................ 204

        4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه....... 205

        4-26-1-4-هم آوایی............. 206-205

    4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی 206

        4-26-2-1-تغییر معنا.............. 206

        4-26-2-2-هستة معنایی.......... 207-206

        4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا   207

        4-26-2-4-چندمعنایی............... 207

        4-26-2-5- نشانداری معنایی..... 208-207

  4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی   208

        4-26-3-1- زایایی................. 208

            4-26-3-1-1- زایایی فرایند. 209-208

            4-26-3-1-2- زایایی وند....... 209

            4-26-3-1-3- زایایی بر حسب نوع پایه  210-209

       4-26-3-2- واژگانی شدگی............ 210

       4-26-3-3-شفافیت و تیرگی........ 211-210

       4-26-3-4-ممانعت................ 212-211

       4-26-3-5-خلاء اتفاقی............... 212

       4-26-3-6-بی قاعدگی................ 213

 

بیست و سه

 

       4-26-3-7-انحصار................ 214-213

       4-26-3-8-قابلیت جایگزینی ......... 214

       4-26-3-9-وندافزایی چندگانه..... 216-215

       4-26-3-10-جانشینی وندها........... 216

       4-26-3-11-وندآرایی............. 217-216

   4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی 218

       4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه......... 218

       4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن  221-218

       4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی...... 222

       4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند 223-222

       4-26-4-5- ساخت موضوعی............. 223

4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی....... 224

     4-27-1- محدودیتهای دستوری........... 224

          4-27-1-1-محدودیتهای آوایی.. 225-224

          4-27-1-2- محدودیتهای معنایی.... 225

                4-27-1-2-1-ابهام معنایی.. 225

                4-27-1-2-2-نشانداری معنایی 225

       4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی..... 225

            4-27-1-3-1-ممانعت............ 226

            4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی 226

            4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی 227-226

            4-27-1-3-4-زایا نبودن وند.... 227

 

بیست و چهار

 

       4-27-1-4--محدودیتهای نحوی......... 227

            4-27-1-4-1-واژه بست.......... 227

            4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت 228

    4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری........ 228

       4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی... 228

 

فصل پنجم: یافته ها و پیامدها

5-1- پیش گفتار........................... 230

5-2- یافته های پژوهش..................... 230

   5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟............... 232-230

    5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟  232

     5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟   232

    5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟ 232

    5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟............. 234-233

5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش....... 234

   5-3-1-وندهای تصریفی................... 235

   5-3-2- وندهای اشتقاقی............. 236-235

   5-3-3- ستاکها..................... 237-236

    5-3-4- فرایندها.................. 238-237

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر..... 238

 

بیست و پنج

 

- واژه نامه

    واژه نامة فارسی – انگلیسی........ 248-240

    واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی........ 257-249

- کتابنامه

   - کتابنامة فارسی.................. 263-259

    - کتابنامة انگلیسی............... 265-264

 چکیدة انگلیسی....................... 267-265

- پیوست

    پیوست 1: افعال سادة پربسامد

    پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته

    پیوست 3: صورتهای سببی

    پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری

    پیوست 5: اسامی خاص مشتق

 بیست و شش

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود پاورپوینت درس 8 تاریخ
دانلود پاورپوینت درس 8 تاریخ

پاورپوینت درس7 تاریخ (1)( ایران و جهان باستان) پایه دهم رشته علوم انسانی سال 95
پاورپوینت درس7 تاریخ (1)( ایران و جهان باستان) پایه دهم رشته علوم انسانی سال 95

پاورپوینت جنگهای صلیبی
پاورپوینت جنگهای صلیبی

پاورپوینت شیراز و جاذبه های آن
پاورپوینت شیراز و جاذبه های آن

پاورپوینت درس 6 تاریخ (1)( ایران و جهان باستان) پایه دهم رشته علوم انسانی
پاورپوینت درس 6 تاریخ (1)( ایران و جهان باستان) پایه دهم رشته علوم انسانی

پاورپوینت حافظ شیرازی
پاورپوینت حافظ شیرازی

خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی

پاورپوینت سلسه صفویان
پاورپوینت سلسه صفویان

پاورپوینت درس پنجم کتاب تاریخ(1) ایران و جهان باستان سال اول دبیرستان
پاورپوینت درس پنجم کتاب تاریخ(1) ایران و جهان باستان سال اول دبیرستان

پاورپوینت تاریخچه کاخ نیاوران
پاورپوینت تاریخچه کاخ نیاوران

پاورپوینت سعدی شیرازی
پاورپوینت سعدی شیرازی

پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران و جهان
پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران و جهان

نقاشی معاصر ایران
نقاشی معاصر ایران

بررسی لباس و پوشش زنان در دوره های مختلف تاریخ ایران
بررسی لباس و پوشش زنان در دوره های مختلف تاریخ ایران

تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا