بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 932
فرمت فایل doc
حجم فایل 337 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
9,000 تومان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 1007
کاربر

 

بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه روان‏شناختی و بهزیستی روان‏شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. همچنین در این تحقیق رابطه ی بین مؤلفه های های سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده كلیه دانشجویان دانشگاه آزاد قوچان در سال تحصیلی 1393 می باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 140 نفر از جامعه مذكور است كه به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ، بهزیستی روان شناختی ریف و سرمایه روان‌شناختی لوتانز در پژوهش حاضر استفاده گردید. در این پژوهش داده ها به لحاظ توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار،كجی و كشیدگی) و استنباطی (رگرسیون چند متغیره) توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها حاكی از آن بود كه بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود ندارد ولیكن بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود دارد (01/0 >P). همچنین ابعاد سرمایه روانشناختی(خوش بینی ، امیدواری و خودکارآمدی) با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارد (01/0 >P).
كلید واژه : کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، سرمایه روانشناختی

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت های پژوهش 
اهداف پژوهش 
هدف اصلی 
اهداف فرعی 
فرضیه‏های پژوهش 
تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق 
تعاریف نظری 
کیفیت زندگی 
بهزیستی روانشناختی 
سرمایه روانشناختی 
تعاریف عملیاتی 
کیفیت زندگی 
بهزیستی روانشناختی 
سرمایه روانشناختی 
فصل دوم- پیشینه تحقیق
مقدمه 
تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی 
کیفیت زندگی 
ویژگی های کیفیت زندگی 
سنجش کیفیت زندگی 
شاخص¬های کیفیت زندگی
ابعاد و سازه¬های کیفیت زندگی 
اصول عمده کیفیت زندگی
مولفه های کیفیت زندگی
ارتباط کیفیت زندگی با سلامت
کاربردهای اندازه‌گیری کیفیت زندگی
تعریف کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه‏پردازان 
نظریه تستا و سیمونسون 
نظریه کالمن 
نظریه گودمن 
نظریه ریف و سینگر 
نظریه موری 
نظریه دیوید فیلیپس 
نظریه فرانس و پاورس 
نظریه سال و تالسکی 
نظریه ژان 
بهداشت روانی 
معیارهای سلامت روان 
سطوح بهداشت روانی 
بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل روانی 
ارتقاء سلامت روانی 
بهزیستی روان شناختی
تعریف بهزیستی روان شناختی 
عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی
بهزیستی روان شناختی و اهداف
بهزیستی روان شناختی و شادکامی
بهزیستی روان شناختی و امید
الگوی بهزیستی روان شناختی ریف
مؤلفه¬های بهزیستی روانشناختی 
رفتار سازمانی مثبت¬گرا 
مفهوم سرمایه روان‏شناختی 
مؤلفه های سرمایه روان‏شناختی 
خودباوری- خودکارآمدی 
خوش¬بینی 
امید 
تاب¬آوری 
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 
داخل کشور 
خارج کشور 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 
طرح تحقیق 
جامعه آماری 
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 
ابزار گردآوری داده ها 
مقیاس كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 
بهزیستی روان شناختی ریف 
پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز 
تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 
الف:توصیف داده ها 
ب:آزمون فرضیه های تحقیق 
بررسی نرمال بودن داده‌ها 
تشخیص همخطی 
یکسانی واریانسها 
فرضیه 1 
فرضیه 2 
فرضیه 3 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 
بحث و نتیجه گیری 
محدودیتهای پژوهش 
پیشنهادات پژوهش 
فهرست منابع و مآخد
منابع فارسی .
منابع لاتین 
پیوست ها
پیوست الف:پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
پیوست ب:پرسشنامه كیفیت زندگی
پیوست ج:پرسشنامه سرمایه روانشناختی

فهرست اشکال
شكل2-1)نمودار پیشنهادی مؤلفه های کیفیت زندگی
شكل2-2) مؤلفه های بهزیستی روانشناختی
شكل4-1) نمودار هیستوگرام نمرات بهزیستی روانشناختی
شكل 4-2) نمودارهیستوگرام نمرات سرمایه روانشناختی
شكل4-3) نمودار هیستوگرام نمرات کیفیت زندگی
فهرست جداول
جدول2-1 )جنبه های كیفیت زندگی
جدول 4-1) بررسی شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول 4-2) تشخیص همخطی بین متغیرهای پیش بین
جدول4-3) آزمون لونز برای یکسانی واریانس ها
جدول 4-4) ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگ
جدول 4-5) خلاصه مدل (Model Summary)
جدول 4-6: تحلیل واریانس (ANOVA)
جدول 4-7) نتایج بررسی ضریب رگرسیون (Coefficientsa)
جدول4-8) نتیجه ی آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی
جدول 4-9) خلاصه مدل (Model Summary)
جدول 4-10) تحلیل واریانس(ANOVA)
جدول 4-11) نتایج بررسی ضریب رگرسیون (Coefficientsa)
جدول4-12) همبستگی پیرسون بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه آزمایه پروب دات
پرسشنامه آزمایه پروب دات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پاورپوینت اختلال شخصیت
پاورپوینت اختلال شخصیت

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان

تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا